آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ نشسته دستگاه
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
روی ساعد دستگاه
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
تقویت عضله فلکسور مچ
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ دمبل تک
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ هالتر
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ سیم کش جمع کردنی
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ دستگاه
آموزش تصویری حرکتهای جلو بازو و مچ | عکس متحرک
مچ سیم کش جفت